thay_lecturing-truclamKính thưa đại chúng,
Quý vị ở Pháp xin liên lạc với chú Cảnh Sơn (Pd. Minh Tâm) để thỉnh các bài giảng của Thầy!
canhsontran@yahoo.fr
Tel:    +33661594478
hoặc: +33954363135
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com