Hình tượng Phật, Bồ Tát là biểu tượng cao đẹp giúp chúng sanh hướng thượng và thanh tịnh hóa thân tâm. Để nói lên tấm lòng tri ơn Bồ Tát, học hạnh Từ Bi cũng như lưu giữ đôi nét văn hóa Phật Giáo tại xứ người chúng con/chúng tôi thành kính kiến tạo Quán Âm Phật Đài tại tu viện Tây Thiên thành phố Westlock, tỉnh bang Alberta, Canada.
Kể từ năm 2003, tu viện tổ chức khóa tu 10 ngày dành cho quý vị cư sĩ được đặt tên là Khoá Tu Xuất Gia Gieo Duyên. Khoá tu đã được duy trì và phát triển mỗi năm. Kỳ tu thứ 9 năm 2011 đã có trên 300 vị cư sĩ tụ họp từ khắp nơi trên Bắc Mỹ về tham dự.
Đệ tử chúng con, phụng trì di giáo đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trì tụng sám pháp Đại Bi, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo, đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế ÂM Bồ tát, Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát từ bi gia hộ đệ tử chúng con, phiền não đứt sạch, nghiệp chứng tiêu trừ, thường được an lành, xa lìa khổ ách, cùng hết thảy chúng sanh...
Hương đốt khói trầm xông ngát, Kết thành một đóa tường vân, Đệ tử đem lòng thành kính, Cúng dường chư Phật mười phương, Giới luật chuyên trì nghiêm mật, Công phu thiền định tinh cần, Tuệ giác hiện dần quả báu, Dân thành một nén tâm hương, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát.
Hương trầm thơm ngát cả rừng thiền, Vườn tuệ chiên đàn nguyện kết nên. Đao Giới vót thành hình núi thẳm, Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên. Chúng con cung kính quỳ trước Phật đài, tán dương công đức bậc thầy ba cõi, đảnh lễ hồng danh chư Phật ba đời, chí thành cầu xin sám hối tất cả tội lỗi, cố ý hay vô ý, đã tạo ra trong quá khứ cũng nhưtrong hiện tại.
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com