Viện có mở các buổi thuyết giảng hay trao đổi về nhiều đề tài liên quan đến văn hóa, giáo dục và xã hội.

Về văn hóa:
Viện có các buổi trao đổi kiến thức văn hóa giữa người bản xứ và cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Viện cũng có trao đổi nếp sống thiền theo truyền thống Phật giáo Việt Nam với các giới học giả, các tổ chức tôn giáo, y tế, xã hội tại các nhà thờ, thánh đường, bệnh viện, trường học,… Viện có một phòng đọc sách gồm nhiều thể loại sách như: văn chương, giáo lý, văn nghệ, triết học, khoa học, tâm lý, xã hội, y tế… ngoài sách Việt ngữ viện cũng có một số sách bằng Anh ngữ và Hoa ngữ… đặc biệt có cả Tam Tạng Kinh điển bằng Pali, Hán ngữ, Anh ngữ và Việt ngữ.

Về giáo dục:
Viện cũng có các lớp đào tạo tăng ni, cư sĩ và những người khát khao học Phật kể cả giới người tây phương. Viện cũng có mở các lớp hướng dẫn về nghi lễ, các lớp nấu ăn, cắm hoa, chăm sóc con cái hay thực tập thiền trong đời sống hằng ngày và cố vấn tinh thần cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Về xã hội:
Viện cũng thường xuyên yểm trợ các chương trình cứu đói, cứu lụt, thiên tai, bệnh tật, khuyết tật… tại Việt Nam hay các nơi trên thế giới. Viện cũng có các buổi chia xẻ kinh nghiệm giữa những người có kinh nghiệm với các em trẻ đang lêu lổng vô gia cư, chứng minh lễ cưới và cấp giấy hôn thú, an ủi thăm viếng hay hộ niệm các bệnh nhân trong các nhà dưỡng lão hay bệnh viện…
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com