Edmonton Buddhist Research Institute
Truc Lam Monastery
11328-97 ST, Edmonton, AB Canada, T5G1X4
Phone: (780) 471-1093
E-mail: tvtruclam97@gmail.com

Thỉnh Băng Giảng

Liên lạc Viện Phật Học Edmonton
Xin quý vị xài form này để liên lạc Chư Tăng Ni Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên

Họ & Tên
Email *
Số điện thoại
Tiêu đề *
Nội dung *
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com