Hội Đồng Giám Viện gồm 9 vị, trong đó có những vị xuất gia và cư sĩ điều hành các sinh hoạt ngoại vụ và nội vụ của Viện Phật Học, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc v.v.

Thành phần nhân sự gồm có: Hội Trưởng, Hội Phó Ngoại Vụ, Hội Phó Nội Vụ, Thư Ký, Thủ Quỹ, Ủy Viên Thanh Niên, Ủy Viên Cao Niên, Ủy Viên Kế Hoạch, Ủy Viên Tổ Chức, và một số tiểu ban ngành. Mỗi nhiệm kỳ 4 năm.
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com