Thiện Nguyện và Đóng Góp

Quý thiện nguyện viên gồm có các giới thức giả, giảng viên, sinh viên, học sinh, nhân viên, kể cả giới người tây phương, đã góp phần tiếp tay giảng dạy, thuyết trình, viết bài, hay công quả trong các chương tình tu học, xây cất và gây quỹ thường xuyên của Viện…

Viện xin chơn thành cảm tạ những đóng góp quý báu của quý vị đã giúp cho Viện thành công trong nhiều chương trình Phật sự như xây cất, và phát huy giáo lý Đạo Phật đến với mọi người, qua các khóa tu, các buổi diển thuyết hay giảng dạy tại các trường Trung tiểu học và Đại học, các trại hè, các buổi họp mặt của giới trẻ học sinh, sinh viên… nhờ thế mà hoạt động của Viện thêm nhiều sinh sắc mới.

ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com