CDs PH201-PH250

28 Tháng Mười 20141:26 SA(Xem: 18844)
Thế Gian Tam Phước 1
ID#: PH201
Thế Gian Tam Phước 2
ID#: PH201
Thế Gian Tam Phước 3
ID#: PH201
Mười Niệm Chánh Chân 1
ID#: PH202
Mười Niệm Chánh Chân 2
ID#: PH202
Mười Niệm Chánh Chân 3
ID#: PH202
Mười Niệm Chánh Chân 4
ID#: PH202
Mười Niệm Chánh Chân 5
ID#: PH202
Về Với Nguồn Tâm Phần 1
ID#: PH-DiaTang1
Hợp Nhất Thân Tâm Phần 1
ID#: PH-DiaTang2
Hợp Nhất Thân Tâm Phần 2
ID#: PH-DiaTang2
Nghiệp Cảm của Chúng Sanh Phần 1
ID#: PH-DiaTang3
Nghiệp Cảm của Chúng Sanh Phần 2
ID#: PH-DiaTang3
Rộng Truyền Phước Lợi Phần 1
ID#: PH-DiaTang4
Lới Ích Của Người Còn Kẻ Mất Phần 1
ID#: PH-DiaTang5
Lới Ích Của Người Còn Kẻ Mất Phần 2
ID#: PH-DiaTang5
Sanh Thuận Tử An Phần 1
ID#: PH-DiaTang6
Sanh Thuận Tử An Phần 2
ID#: PH-DiaTang6
Xưng Danh Hiệu Phật Phần 1
ID#: PH-DiaTang7
Hạnh Ban Cho Phần 1
ID#: PH-DiaTang8
Vững Tâm Kiên Trì Phần 1
ID#: PH-DiaTang9
Thấy Nghe Lợi Ích Phần 1
ID#: PH-DiaTang10
Thấy Nghe Lợi Ích Phần 2
ID#: PH-DiaTang10
Trở Về Bổn Giác Phần 1
ID#: PH-DiaTang11
Vô Minh 1
ID#: PH204
Vô Minh 2
ID#: PH204
Vô Minh 3
ID#: PH204
Vô Minh 4
ID#: PH204
Quán Chiếu Để Tiến Tu 1
ID#: PH205
Quán Chiếu Để Tiến Tu 2
ID#: PH205
Quán Chiếu Để Tiến Tu 3
ID#: PH205
Quán Chiếu Để Tiến Tu 4
ID#: PH205
Quán Chiếu Để Tiến Tu 5
ID#: PH205
Đừng Để Mất Người Thương 1
ID#: PH206
Đừng Để Mất Người Thương 2
ID#: PH206
Đừng Để Mất Người Thương 3
ID#: PH206
Thờ Phật Tại Nhà 1
ID#: PH207
Thờ Phật Tại Nhà 2
ID#: PH207
Thờ Phật Tại Nhà 3
ID#: PH207
Thờ Phật Tại Nhà 4
ID#: PH207
Ba Hạng Người Làm Phật Sự 1
ID#: PH208
Ba Hạng Người Làm Phật Sự 2
ID#: PH208
Ba Hạng Người Làm Phật Sự 3
ID#: PH208
Ba Hạng Người Làm Phật Sự 4
ID#: PH208
Ba Hạng Người Làm Phật Sự 5
ID#: PH208
Ba Hạng Người Làm Phật Sự 6
ID#: PH208
Ba Hạng Người Làm Phật Sự 7
ID#: PH208
Ba Hạng Người Làm Phật Sự 8
ID#: PH208
Một Nén Tâm Hương 1
ID#: PH209
Một Nén Tâm Hương 2
ID#: PH209
Một Nén Tâm Hương 3
ID#: PH209
Một Nén Tâm Hương 4
ID#: PH209
Một Nén Tâm Hương 5
ID#: PH209
Căn Bản Tụng Niệm 1
ID#: PH210
Căn Bản Tụng Niệm 2
ID#: PH210
Căn Bản Tụng Niệm 3
ID#: PH210
Căn Bản Tụng Niệm 4
ID#: PH210
Con Người Suy Đồi 1
ID#: PH211
Con Người Suy Đồi 2
ID#: PH211
Con Người Suy Đồi 3
ID#: PH211
Con Người Suy Đồi 4
ID#: PH211
Con Người Suy Đồi 5
ID#: PH211
Con Người Suy Đồi 6
ID#: PH211
Trân Quý Các Duyên 1
ID#: PH212
Trân Quý Các Duyên 2
ID#: PH212
Trân Quý Các Duyên 3
ID#: PH212
Trân Quý Các Duyên 4
ID#: PH212
Chánh Pháp và Mạt Pháp 1
ID#: PH213
Chánh Pháp và Mạt Pháp 2
ID#: PH213
Chánh Pháp và Mạt Pháp 3
ID#: PH213
Chánh Pháp và Mạt Pháp 4
ID#: PH213
Dưỡng Tâm và Phát Nguyện 1
ID#: PH214
Dưỡng Tâm và Phát Nguyện 2
ID#: PH214
Dưỡng Tâm và Phát Nguyện 3
ID#: PH214
Dưỡng Tâm và Phát Nguyện 4
ID#: PH214
Dưỡng Tâm và Phát Nguyện 5
ID#: PH214
Tự Điều Phục 1
ID#: PH215
Tự Điều Phục 2
ID#: PH215
Tự Điều Phục 3
ID#: PH215
Tự Điều Phục 4
ID#: PH215
Tự Điều Phục 5
ID#: PH215
Tỏa Ánh Di Đà
ID#: PH216
Diệu Dụng Quán Âm 1
ID#: DDQA01
Diệu Dụng Quán Âm 2
ID#: DDQA02
Diệu Dụng Quán Âm 3
ID#: DDQA03
Diệu Dụng Quán Âm 4
ID#: DDQA04
Diệu Dụng Quán Âm 5
ID#: DDQA05
Diệu Dụng Quán Âm 6
ID#: DDQA06
Diệu Dụng Quán Âm 7
ID#: DDQA07
Diệu Dụng Quán Âm 8
ID#: DDQA08
Diệu Dụng Quán Âm 9
ID#: DDQA09
Diệu Dụng Quán Âm 10
ID#: DDQA010
Hạnh Thương Yêu 1
ID#: PH218
Hạnh Thương Yêu 2
ID#: PH218
Hạnh Thương Yêu 3
ID#: PH218
Hạnh Thương Yêu 4
ID#: PH218
Bốn Pháp Cảm Hóa Người 1
ID#: PH219
Bốn Pháp Cảm Hóa Người 2
ID#: PH219
Bốn Pháp Cảm Hóa Người 3
ID#: PH219
Bốn Pháp Cảm Hóa Người 4
ID#: PH219
Sanh Tử Là Việc Lớn 1
ID#: PH220
Sanh Tử Là Việc Lớn 2
ID#: PH220
Sanh Tử Là Việc Lớn 3
ID#: PH220
Sanh Tử Là Việc Lớn 4
ID#: PH220
Thành Tựu Đạo Nghiệp 1
ID#: PH221
Thành Tựu Đạo Nghiệp 2
ID#: PH221
Thành Tựu Đạo Nghiệp 3
ID#: PH221
Thành Tựu Đạo Nghiệp 4
ID#: PH221
Thành Tựu Đạo Nghiệp 5
ID#: PH221
Công Đức Hộ Niệm 1
ID#: PH222
Công Đức Hộ Niệm 2
ID#: PH222
Công Đức Hộ Niệm 3
ID#: PH222
Công Đức Hộ Niệm 4
ID#: PH222
Sống An Vui 1
ID#: PH223
Sống An Vui 2
ID#: PH223
Sống An Vui 3
ID#: PH223
Sống An Vui 4
ID#: PH223
Sống An Vui 5
ID#: PH223
Phát Tâm Vô Thượng 1
ID#: PH224
Phát Tâm Vô Thượng 2
ID#: PH224
Phát Tâm Vô Thượng 3
ID#: PH224
Phát Tâm Vô Thượng 4
ID#: PH224
Phát Tâm Vô Thượng 5
ID#: PH224
Phát Tâm Vô Thượng 6
ID#: PH224
Phát Tâm Vô Thượng 7
ID#: PH224
Bài Học Từ Con Cọp
ID#: PH225
Năm Cách Làm Giàu 1
ID#: PH226
Năm Cách Làm Giàu 2
ID#: PH226
Năm Cách Làm Giàu 3
ID#: PH226
Năm Cách Làm Giàu 4
ID#: PH226
Năm Cách Làm Giàu 5
ID#: PH226
Hội Chúng Cao Thượng
ID#: PH227
Pháp Khí Thiền Môn
ID#: PH228
Nhất Hưu Vạn Sự Hưu - 1
ID#: PH229
Nhất Hưu Vạn Sự Hưu - 2
ID#: PH229
Cành Hoa Trong Nước
ID#: PH230
Tu Là Đền Ơn Phật – 1
ID#: PH231
Tu Là Đền Ơn Phật – 2
ID#: PH231
Bảy Pháp Bất Thối
ID#: PH232
Học Bồ Tát Giới 1
ID#: GBT001
Học Bồ Tát Giới 2
ID#: GBT002
Học Bồ Tát Giới 3
ID#: GBT003
Học Bồ Tát Giới 4
ID#: GBT004
Học Bồ Tát Giới 5
ID#: GBT005
Học Bồ Tát Giới 6
ID#: GBT006
Học Bồ Tát Giới 7
ID#: GBT007
Học Bồ Tát Giới 8
ID#: GBT008
Học Bồ Tát Giới 9
ID#: GBT009
Học Bồ Tát Giới 10
ID#: GBT010
Học Bồ Tát Giới 11
ID#: GBT011
Học Bồ Tát Giới 12
ID#: GBT012
Học Bồ Tát Giới 13
ID#: GBT013
Học Bồ Tát Giới 14
ID#: GBT014
Học Bồ Tát Giới 15
ID#: GBT015
Bốn Điều Kiện Tốt
ID#: PH234
Có Sợ Mới Nên
ID#: PH235
Tâm Người Như Vết Thương
ID#: PH236
Vui Với Những Gì Mình Có
ID#: PH237
Ba Đức Độ Sáu Vị
ID#: PH238
Năm Sự Ngăn Che
ID#: PH239
Hải Đảo Tự Thân 1
ID#: PH240
Hải Đảo Tự Thân 2
ID#: PH240
Hải Đảo Tự Thân 3
ID#: PH240
Hải Đảo Tự Thân 4
ID#: PH240
Hải Đảo Tự Thân 5
ID#: PH240
Hải Đảo Tự Thân 6
ID#: PH240
Hải Đảo Tự Thân 7
ID#: PH240
Đạo Sư và Dệ Tử 1
ID#: PH241
Đạo Sư và Dệ Tử 2
ID#: PH241
Đạo Sư và Dệ Tử 3
ID#: PH241
Lược Giải Kinh Vu Lan 1
ID#: PH242
Lược Giải Kinh Vu Lan 2
ID#: PH242
Lược Giải Kinh Vu Lan 3
ID#: PH242
Lược Giải Kinh Vu Lan 4
ID#: PH242
Lược Giải Kinh Vu Lan 5
ID#: PH242
Lược Giải Kinh Vu Lan 6
ID#: PH242
Lược Giải Kinh Vu Lan 7
ID#: PH242
Tu Hạnh Xả 1
ID#: PH243
Tu Hạnh Xả 2
ID#: PH243
Tu Hạnh Xả 3
ID#: PH243
Sống Đời – Vui Đạo
ID#: PH244
Khúc Gỗ Trôi Sông
ID#: PH245
Khiếm Khuyết và Viên Mãn 1
ID#: PH246
Khiếm Khuyết và Viên Mãn 2
ID#: PH246
Khiếm Khuyết và Viên Mãn 3
ID#: PH246
Đề Phòng Các Ma
ID#: PH247
Học Làm Người 1
ID#: PH248
Học Làm Người 2
ID#: PH248
Học Làm Người 3
ID#: PH248
Phổ Minh Hỏi Đáp
ID#: PH249
Phán Đoán Sai Lầm
ID#: PH250
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Năm 2016(Xem: 28340)
10 Tháng Ba 2016(Xem: 25459)
31 Tháng Giêng 2015(Xem: 29742)
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 25142)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 22399)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 21110)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20602)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 21094)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20139)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20362)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 17764)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 16869)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 11685)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com