CDs PH351- PH400

28 Tháng Mười 20143:45 CH(Xem: 20841)
Niềm Vui Cho Mình
ID# PH351
Trang Nghiêm Tự Thân 1
ID# PH352
Trang Nghiêm Tự Thân 2
ID# PH352
Tịnh Nguyện Tịnh Độ 1
ID# PH353
Tịnh Nguyện Tịnh Độ 2
ID# PH353
Mười Điều Lành
ID# PH354
Cúng Dường Tối Thắng
ID# PH355
Đức Phật với Thiên Nhiên
ID# PH356
Điều Kiện Để Tiến Tu
ID# PH357
Ba Tâm Cao Đẹp
ID# PH358
Hai Viên Gạch Xấu Xí 1
ID# PH359
Hai Viên Gạch Xấu Xí 2
ID# PH359
Dưỡng Thai Theo Phật Pháp
ID# PH360
Phật hay Ma (vấn đáp)
ID# PH361
Hồi hướng 1
ID# PH362
Hồi hướng 2
ID# PH362
Hồi hướng 3
ID# PH362
Hồi hướng 4
ID# PH362
Hồi hướng 5
ID# PH362
Cánh Cửa Thong Dong
ID# PH363
Hiếu và Chử Đồng Tử
ID# PH364
Hạnh Lành Đại Thế Chí
ID# PH365
Đại Bi Thập Chú 1
ID# PH366
Đại Bi Thập Chú 2
ID# PH366
Đại Bi Thập Chú 3
ID# PH366
Đại Bi Thập Chú 4
ID# PH366
Đại Bi Thập Chú 5
ID# PH366
Đại Bi Thập Chú 6
ID# PH366
Cận Tử Nghiệp
ID# PH367
Cửu Đảo Huyền
ID# PH368
Cách tạo Phước Lành
ID# PH369
Thật Tu – Tu Thật 1
ID# PH371
Thật Tu – Tu Thật 2
ID# PH371
Hòa Kính và Hỉ Xả 1
ID# PH372
Hòa Kính và Hỉ Xả 2
ID# PH372
Niêm Hoa Vi Tiếu
ID# PH373
Mỗi Ngày Một Việc Thiện 1
ID# PH374
Mỗi Ngày Một Việc Thiện 2
ID# PH374
Thờ Cúng Ông Bà
ID# PH375
Hạnh Báo Ân
ID# PH376
Người Dễ Thương
ID# PH377
Tôi Muốn hạnh Phúc
ID# PH378
Tích Chứa Phước Thiện 1
ID# PH379
Tích Chứa Phước Thiện 2
ID# PH379
Tâm Hạnh của Bồ Tát 1
ID# PH381
Tâm Hạnh của Bồ Tát 2
ID# PH381
Tâm Hạnh của Bồ Tát 3
ID# PH381
Chánh Niệm
ID# PH382
Rỗng Tâm - Thiền
ID# PH383
Sức Mạnh Kiên Cố 1
ID# PH384
Sức Mạnh Kiên Cố 2
ID# PH384
Khó Dễ Trong Đời 1
ID# PH385
Khó Dễ Trong Đời 2
ID# PH385
Ta Bà Ha Diệu Nghĩa
ID# PH386
Tam Bảo Tự Thân
ID# PH387
Tám Pháp Biện Tài (vấn đáp) 1
ID# PH388
Tám Pháp Biện Tài (vấn đáp) 2
ID# PH388
Tám Pháp Biện Tài (vấn đáp) 3
ID# PH388
Khai Quang Điểm Nhãn
ID# PH389
Hoa Tình Thương 1
ID# PH390
Hoa Tình Thương 2
ID# PH390
Hoa Tình Thương 3
ID# PH390
Hoa Tình Thương 4
ID# PH390
Hoa Tình Thương 5
ID# PH390
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 1
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 2
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 3
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 4
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 5
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 6
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 7
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 8
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 9
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 10
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 11
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 12
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 13
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 14
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 15
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 16
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 17
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 18
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 19
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 20
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 21
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 22
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 23
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 24
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 25
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 26
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 27
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 28
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 29
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 30
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 31
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 32
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 33
ID# PH391
Nưóc Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Thủy Sám Pháp) 34
ID# PH391
Thế Gian Tôn Quý
ID# PH392
Ba Cách Sống Của Rắn (English) 1
ID# PH393
Ba Cách Sống Của Rắn (English) 2
ID# PH393
Người Bắt Rắn 1
ID# PH394
Người Bắt Rắn 2
ID# PH394
Người Chủ và Bốn Con Rắn
ID# PH395
Năm Mới Tập Làm Mới
ID# PH396
Rắn Giận
ID# PH397
Sống Một Ngày Vui
ID# PH398
Lời Dạy Sáng Ngời
ID# PH399
Tu Phước – Tu Huệ
ID# PH400
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Năm 2016(Xem: 27934)
10 Tháng Ba 2016(Xem: 25169)
31 Tháng Giêng 2015(Xem: 29364)
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 24817)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 21925)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20309)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20604)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 18518)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19836)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20070)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 17448)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 16451)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 11386)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com