Tâm Thư Xây Dựng Quán Âm Phật Đài

03 Tháng Mười Một 20141:17 SA(Xem: 8042)
EDMONTON BUDDHIST RESEARCH INSTITUTE
TU VIỆN TRÚC LÂM -TÂY THIÊN MONASTERY
11328-97 St. Edmonton, AB T5G 1X4 CANADA. Tel. (780)471-1093 Fax.(780)471-5394
Website: www.truclam.ca

TÂM THƯ
XÂY DỰNG QUÁN ÂM PHẬT ĐÀI
 
Edmonton, ngày 01 tháng 2 năm 2012
 
Nam mô Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát
Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni
Kính thưa quí thiện tín Nam, Nữ
 
Đại sĩ Quán Âm rất tuyệt vời
Cánh tay cứu độ hiện ngàn nơi
Không đâu cầu thỉnh mà không ứng
Biển khổ thuyền dong cứu độ người.

Thật vậy, đức Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân của bậc đại sĩ cứu khổ ban vui.  Một trong những hình tượng gần gũi nhất với hầu hết tín đồ Phật giáo, dù ở bất cứ nơi đâu, dù thuộc tầng lớp nào. Ngài là biểu tượng của lòng Đại Bi, nền tảng của mọi công hạnh tu tập, mà cũng là chỗ nương cậy mong cầu cứu khổ của tất cả chúng sinh. Vì thế, các bậc hành giả khi tu tập đều quy hướng về Ngài như một tấm gương sáng để noi theo, và tất cả chúng sinh đang khổ đau cũng quy hướng về Ngài để được chở che, dắt dẫn. Cho nên, chúng ta cũng không lấy gì làm lạ khi từ kẻ quê mùa cho đến hàng trí giả, ai ai cũng thường cung kính niệm tưởng đến Ngài và gọi Ngài một cách thân thiện, gần gủi bằng hai tiếng “Mẹ Hiền”.

Hình tượng Phật, Bồ Tát là biểu tượng cao đẹp giúp chúng sanh hướng thượng và thanh tịnh hóa thân tâm. Để nói lên tấm lòng tri ơn Bồ Tát, học hạnh Từ Bi cũng như lưu giữ đôi nét văn hóa Phật Giáo tại xứ người chúng con/chúng tôi thành kính kiến tạo Quán Âm Phật Đài tại tu viện Tây Thiên thành phố Westlock, tỉnh bang Alberta, Canada. Dự án về các tôn tượng như sau:

  • 1 bảo tượng Quán Âm ba thân tượng trưng Bi Trí Dũng bằng đồng cao 9.1m, 8 vị Thần Kim Cang đở chân tượng bằng đá trắng cao 1.850m. Tổng thể toàn tượng là 10.950m.
  • 12 tôn tượng Hạnh Nguyện Quán Âm bằng đá trắng, mỗi tượng cao 2.8m,
  • 1 tôn tượng Tứ Diện Quán Âm ngồi (4 mặt) bằng đá trắng sẽ an trí nơi hồ sen cao 3m
  • 1 bàn hương án và đỉnh hương bằng đá trắng cao 2m.

Thời gian thực hiện công trình hơn một năm với kinh phí $800,000.00 (tám trăm ngàn Mỹ kim). Chúng con/ chúng tôi thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức từ bi hộ niệm và khuyến thỉnh chư thiện nam tín nữ phát tâm trợ duyên để công trình sớm được hoàn thành như ý nguyện.

Mọi sự phát tâm cúng dường (chi phiếu) xin đề: Tu Vien Truc Lam và gửi về địa chỉ ghi trên, hoặc liên lạc về Tu Viện số điện thoại (780) 471-1093, email: info@truclam.ca

Ngưỡng nguyện đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn tay nâng đở, ngàn mắt chiếu soi khiến cho tất cả chúng ta tứ đại thường hòa, chướng duyên tan biến, tâm nguyện Phật sự này sớm được viên thành.

Nam mô Thành Tựu Trang Nghiêm Công Đức Phật.
 
Sen búp kính bạch,
TK. Thích Pháp Hòa, Trụ trì
 
Edmonton Buddhist Research Institute
Authorized person: Toan Huynh (aka Thich Phap Hoa)
11328 – 97 Street
Edmonton, AB. T5G 1X4. CANADA
(780) 471-1093
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com