ic-new Dhamma Talk in English by Thầy Thích Tịnh Tạng (Tv Trúc Lâm, 29.10.2023 & 14.1.2024)
ic-new Dhamma Talk in English by Thầy Thích Đức Tạng (Tv Trúc Lâm, 3.12.2023 & 7.1.2024)  
ic-new Dhamma Talk in English by Thầy Thích Huệ Tạng (TV. Trúc Lâm, 24.12.2025 & 21.1.2024)  
 Keep Moving !!