moi Thầy Thích Pháp Hòa Nhắc Đại Chúng Coi Chừng Bị Lừa Gạt ...        
moi Thầy Thích Pháp Hòa lại bị nhiều người giả danh để lừa gạt ...       
moi Lưu Ý: Giả Danh Thầy Thích Pháp Hòa để Lừa Gạt Người Thân, Bạn Bè ...     
moi Quý Vị Lưu Ý !!! Thầy Thích Pháp Hòa Không Có FaceBook    
moi Lưu Ý: Các Kênh YouTube Tự Ý Đổi Đề Tài Các Bài Giảng của Thầy Thích Pháp Hòa     


moi Thầy thông báo sơ khởi về khóa tu XGGD22 mùa hè năm nay 2024  
moi Vấn Đáp  
moi Lễ Quy Y  
moi Sự Tán Thán Cao Đẹp   
moi Làm Sao Độ Người  
moi Đến Ta Bà Qua Mười Nguyện 1  ,   2    
moi Ánh Sáng Tự Tâm 1  ,   2    
 Quả Của Người Ác (Kinh Pháp Cú câu 137-138-139-140)   
 Chánh Niệm Là Nguồn Hạnh Phúc  
 Giác Ngộ Giải Thoát    
 Nghiệp Lành - Nghiệp Dữ  (vấn đáp)   
 Vì Mình Hại Người! (Kinh Pháp Cú câu 131&132)    
 Tình Thương-Không Tổn Hại (Kinh Pháp Cú câu 129 & 130)    


 Làm Mới Thân Tâm (Hồng Danh Bảo Sám)  2 , 3 4 , 5 , 6 7 , 8 , 9 , 10  (hết)   

 Ánh Sáng Hoàng Kim (Kinh Kim Quang Minh)  , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 7 8 ,  9 , 10 , 11 ,    

 Theo Dấu Đường Tăng  1   ,  2  ,  3  ,  4  ,  5  ,  6 7 8 10 11 , 12 , 13 14 , 15 16 , 17 , 18  (hết)                                                                                            
 Trách Nhiệm Phật Trao (Kinh Đại Bi): 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 16 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 2324 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 40 41 42 43  ,  44    
                    
 Sen Nở Ban Mai  1  2 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 9 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 151617 , 18 19 20 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 3536    
  
 Báo Ân Rộng Lớn  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 7 , 8 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 18 19 , 20 , 21 22 23 2425 26 , 2728 2930 313233 , 34 , 35  (hết)          

 Từng Giọt Sữa Thơm  1 ,  2  , 3 ,  4  ,  5  , 6 ,  7 ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 ,  16 ,  17  ,  18  ,  19  ,  20 ,  21 ,  22 ,  23 ,  24 ,  25 ,  26 ,  27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 6263 , 64 , 65 , 66 , 6768 , 69 , 70  (hết) 

 Xe Báu Đại Thừa  1  , 2 ,  3  ,  4  ,  5  ,  6  ,  7  ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 , 16  , 17 , 18 , 19  (hết)