moi Lưu Ý: Giả Danh Lừa Gạt Người Thân, Bạn Bè ...     
moi Quý Vị Lưu Ý !!! Thầy Thích Pháp Hòa Không Có FaceBook    
moi Lưu Ý: Các Kênh YouTube Tự Ý Đổi Đề Tài Các Bài Giảng của Thầy Thích Pháp Hòa     


moi Nét Đẹp của Người Phật Tử 1   
moi Mười Nghiệp Lành 1  ,  3 4 ,  5  ,  7 8 9 10  (hết)    
moi Kinh Mật Hoàn    
moi Tận Hưởng "Cảnh Xuân"   
moi Người Chỉ Lỗi là Thầy!  (Kinh Pháp Cú câu 76)    
moi Học Hạnh Bồ Tát 1   ,   2  
moi Tứ Pháp Giới  (giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm)    
moi Thành Đạo của Tự Thân     
moi Tịnh Độ Di Đà   
moi Đường Thế Gian-Niết Bàn  (Kinh Pháp Cú câu 74-75)    
moi Danh Không Tương Xứng  (Kinh Pháp Cú câu 72-73)   
moi Cải Quá - Tự Tân (vấn đáp)   
 Ý Nghĩa Đại Giới Đàn   
 Lửa Nghiệp Ngấm Ngầm  (Kinh Pháp Cú câu 71)     
 Trước Khổ Sau Vui   
 Cứ Vậy Hoài Sao?  (Kinh Pháp Cú câu 70)  
 Vui Với Thiện - Khổ Với Ác  (Kinh Pháp Cú câu 68-69)
 Năng Lực Tu Hành   
 Họa Do Lòng Tham  (Kinh Pháp Cú câu 67)
 Chủ Chốt Của Nghiệp  (Kinh Pháp Cú câu 66)    
 Lưỡi Mếm Vị Canh  (Kinh Pháp Cú câu 65)    
 Người Tài Xế Taxi          

 Trách Nhiệm Phật Trao (Kinh Đại Bi): 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 16 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 2324 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38
                    
 Sen Nở Ban Mai  1  2 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 9 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 151617 , 18 19 20 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 3536    
  
 Báo Ân Rộng Lớn  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 7 , 8 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 18 19 , 20 , 21 22 23 2425 26 , 2728 2930 313233 , 34 , 35  (hết)          

 Từng Giọt Sữa Thơm  1 ,  2  , 3 ,  4  ,  5  , 6 ,  7 ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 ,  16 ,  17  ,  18  ,  19  ,  20 ,  21 ,  22 ,  23 ,  24 ,  25 ,  26 ,  27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 6263 , 64 , 65 , 66 , 6768 , 69 , 70  (hết) 

 Xe Báu Đại Thừa  1  , 2 ,  3  ,  4  ,  5  ,  6  ,  7  ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 , 16  , 17 , 18 , 19  (hết)