moi Quý Vị Lưu Ý !!! Thầy Thích Pháp Hòa Không Có FaceBook    
moi Lưu Ý: Các Kênh YouTube Tự Ý Đổi Đề Tài Các Bài Giảng của Thầy Thích Pháp Hòa     


moi Lễ Thọ Tang Sư Ông Làng Mai   
moi Tùy Duyên Điều Phục Tâm   
moi Thuận Nghịch Đều Duyên  
moi Bạn Tăng Thượng (Kinh Pháp Cú câu 61) 
moi Đường Dài Luân Hồi (Kinh Pháp Cú câu 60)    
moi Sen Mọc Giữa Bùn Tanh  (Kinh Pháp Cú câu 58-59)
moi Kinh Địa Tạng (phẩm 8)   
moi Thành Tựu Sự Tu Tập   
moi 10 Hạnh Bồ Tát   
moi 18 Vị A La Hán   
moi Tang Chế với Người Xuất Gia   
moi Phòng Hộ Sáu Căn    
 Ta Bà Ngũ Trược 1  ,  2    
 Chư Phật và Tám Tướng Xuất Thế 1  ,  2    
 Bảy Bước Hoa Sen  
 Tràng Chuỗi Niệm Phật   
 Mây Bạc Vẫn Thong Dong  
 Bốn Biện Tài   
 Một Bát Cơm Ngàn Nhà   
 Trách Nhiệm Phật Trao (Kinh Đại Bi): 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 16 17 , 18 , 19
 Hương Thơm Đức Hạnh  (Kinh Pháp Cú câu 54,55,56,57)   
 Tận Dụng Thân Sinh Tử  (Kinh Pháp Cú câu 53)   
 Biết - Hiểu - Làm   (Kinh Pháp Cú câu 51-52)            
           
 Sen Nở Ban Mai  1  2 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 9 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 151617 , 18 19 20 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 3536    
  
 Báo Ân Rộng Lớn  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 7 , 8 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 18 19 , 20 , 21 22 23 2425 26 , 2728 2930 313233 , 34 , 35 ,          

 Từng Giọt Sữa Thơm  1 ,  2  , 3 ,  4  ,  5  , 6 ,  7 ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 ,  16 ,  17  ,  18  ,  19  ,  20 ,  21 ,  22 ,  23 ,  24 ,  25 ,  26 ,  27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 6263 , 64 , 65 , 66 , 6768 , 69 , 70  (hết) 

 Xe Báu Đại Thừa  1  , 2 ,  3  ,  4  ,  5  ,  6  ,  7  ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 , 16  , 17 , 18 , 19  (hết)