moi Tiếng Lành Người Tinh Tấn  (Kinh Pháp Cú câu 24)  
moi Niết Bàn Của Bậc Trí  (Kinh Pháp Cú câu 23)
moi Lấy "Khổ" Làm Thuốc Thần   
moi Người Trí Không Buông Lung (Kinh Pháp Cú câu 22)  
moi Không Chểnh Mãng (Kinh Pháp Cú câu 21)  
moi Nói Hay Không Bằng Hay Làm  (Kinh Pháp Cú câu 19-20)
moi Hai Đời: vui Sầu  (Kinh Pháp Cú câu 15-18) 
moi Nhà Dột Ắt Mưa Vào  (Kinh Pháp Cú câu 13-14)  
moi Biết Chân - Giả  (Pháp Cú câu 11-12)  
moi Người Rời Uế Trược  (Kinh Pháp Cú câu 9-10)  
moi Hộ Trì & Tiết Độ  (Kinh Pháp Cú câu 7-8)  
moi Từ Bi Dứt Hận Thù (Kinh Pháp Cú câu 5-6)   
 Sân Hân  (Kinh Pháp Cú câu 3-4)   
 Ai Là Người Niệm Phật (vấn đáp)  
 Báo Ân Rộng Lớn  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 7 , 8 ,  
 Bảy Phật Dược Sư   
  Giá Trị Cuộc Sống   
 Kính Tin Không Đợi Tuổi  (vấn đáp)  
 Người Lãnh Đạo     
 Bị Xuyên Tạc (vấn đáp)   
 Lãnh Nghiệp - Hồi Hướng  (vấn đáp)  
 Lưới Nghiệp Ngăn Che  (vấn đáp)                     

 Từng Giọt Sữa Thơm  1 ,  2  , 3 ,  4  ,  5  , 6 ,  7 ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 ,  16 ,  17  ,  18  ,  19  ,  20 ,  21 ,  22 ,  23 ,  24 ,  25 ,  26 ,  27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 ,  

 Xe Báu Đại Thừa  1  , 2 ,  3  ,  4  ,  5  ,  6  ,  7  ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 , 16  , 17 , 18 , 19