moi Từ Bi Dứt Hận Thù (Pháp Cú câu 5-6)   
moi Sân Hân  (Kinh Pháp Cú 3-4)   
moi Ai Là Người Niệm Phật (vấn đáp)  
moi Báo Ân Rộng Lớn  1 , 2 , 3 , 4 , 5
moi Bảy Phật Dược Sư  
moi Giá Trị Cuộc Sống   
moi Kính Tin Không Đợi Tuổi  (vấn đáp)  
moi Người Lãnh Đạo   
moi Hóa Thành & Bảo Sở  (vấn đáp)   
moi Bị Xuyên Tạc (vấn đáp)   
 Bốn Loại Thức Ăn  
 Lãnh Nghiệp - Hồi Hướng  (vấn đáp)  
 Lưới Nghiệp Ngăn Che  (vấn đáp)   
 Sanh Tử Lẽ Đường Nhiên (vấn đáp)   
 Chăm Sóc Ba Con Khỉ  
 Muôn Sự Do Tâm (kinh Pháp Cú 2) 
 Tu Là sự Chuyển Nghiệp (vấn đáp)  
 Huấn Luyện Tâm  (kinh Pháp Cú 1)    
 Một Hạnh và Muôn Hạnh (vấn đáp) 
 Bồ Tát Sợ Nhân Chúng Sanh Sợ Quả  (vấn đáp)            
 Nghệ Thuật Cần Đúng Mức  (vấn đáp)    

 Từng Giọt Sữa Thơm  1 ,  2  , 3 ,  4  ,  5  , 6 ,  7 ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 ,  16 ,  17  ,  18  ,  19  ,  20 ,  21 ,  22 ,  23 ,  24 ,  25 ,  26 ,  27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61

 Xe Báu Đại Thừa  1  , 2 ,  3  ,  4  ,  5  ,  6  ,  7  ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 , 16  , 17 , 18 , 19