moi Sanh Tử Lẽ Đường Nhiên (vấn đáp)   
moi Chăm Sóc Ba Con Khỉ  
moi Muôn Sự Do Tâm (kinh Pháp Cú 2) 
moi Tu Là sự Chuyển Nghiệp (vấn đáp)  
moi Huấn Luyện Tâm  (kinh Pháp Cú 1)    
moiTự Độ và Độ Tha  
moi Một Hạnh và Muôn Hạnh (vấn đáp) 
moi Bồ Tát Sợ Nhân Chúng Sanh Sợ Quả  (vấn đáp)   
moi Tu Là Cội Phúc           
moi Nghệ Thuật Cần Đúng Mức     
moi Hạnh Con Rùa      
moi Mười Tín Tâm 1    ,  2     
moi Tâm Bình Thường Là Đạo   
moi Thiền Tịnh Dung Thông (vấn đáp)   
moi Hành Hương Thập Tự  (vấn đáp)   
moi Khổ Mà Không Khổ (vấn đáp)  
moi Được Vậy Là Tốt  
moi Chuột Vàng Hóa Rắn    
moi Thái Tử Xuất Gia   
moi Hạnh Phúc Chân Thật (Kinh Phước Đức)  
 Thiện và Ác  
 Đón Tết Chân Thường  
 Tội Nghiệp - Phước Nghiệp  
 Các Pháp Lành  
 Chuột Ăn Sữa  
 Giới Thiệu Kinh Đại Bát Niết Bàn    
   
 Từng Giọt Sữa Thơm  1 ,  2  , 3 ,  4  ,  5  , 6 ,  7 ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 ,  16 ,  17  ,  18  ,  19  ,  20 ,  21 ,  22 ,  23 ,  24 ,  25 ,  26 ,  27 , 28 , 29

 Xe Báu Đại Thừa  1  , 2 ,  3  ,  4  ,  5  ,  6  ,  7  ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 , 16  , 17 , 18 , 19