moi Viên Ngộ   
moi Pháp Tăng Trưởng , Thành Tựu 1  ,  2     
moi Vãng Sanh Phật Sát   
moi Sống Bình An Trong Giáo Pháp Như Lai    
moi Pháp Nào Cũng Là Pháp An Vui  (vấn đáp)
moi Nếu Có Một Ngày Để Sống  
moi Phổ Môn Thị Hiện  
moiTâm Chứa Pháp Lành  
moi "Thầy" Rất Bình Thường   
moi Hộ Trì   
moi Nhân Duyên Cha Mẹ Với Con Cái  
moi Sống Đời Tu Đạo   
moi Bình An   
 Người Khó Tiếp Nhận  (vấn đáp) 
 Bảy Loại Vợ 1    ,  2         
 Thời Gian Không Thể Nắm Bắt (vấn đáp)
 4 Điều Không Thể  
 Năm Cách Báo Ơn Cha Mẹ   
 Tài Khoản Công Đức   
 Biết Tự Tại   
 Nghe Pháp và Hành Trì   
 Biết Cách Lo Cho Người Mình Thương   
 Tình Thương Dành Cho Nhau  

Bồ Tát Tại Gia  1  2   3  , 4 ,  5 ,  6  , 7  ,  8  ,  9  , 10  , 11  ,  12 , 13  , 14  ,  15  , 16 , 17 ,  18  , 19 , 20 ,  21 , 22 ,  23 24  , 25  ,  26  ,  27  ,  28  , 29  , 30  , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47  , 48 ,  49 ,  50 ,  51  ,  52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 ,  78 , 79 ,  80 ,  81  , 82  , 83 , 84 , 85 , 86  , 87  , 88 , 89  , 90 , 91 . 92 , (còn tiếp)