moi Tỉnh và Mê   
moi Phóng Sanh Hay Sát Sanh   
moi Ứng Dụng Pháp Môn Tu   
moi Cần Tu Như Cần Thở  
moi Không Phải Nhịn Ăn Là Tu (vấn đáp)  
moi Bồ Đề Vốn Không Cây (vấn đáp)    
moi Giữ Sự Quân Bình  
moi Đâu Cũng Là Phật Pháp  
moi Viên Ngộ   
moi Pháp Tăng Trưởng , Thành Tựu 1  ,  2     
moi Vãng Sanh Phật Sát   
moi Sống Bình An Trong Giáo Pháp Như Lai    
moi Pháp Nào Cũng Là Pháp An Vui  (vấn đáp)
moi Nếu Có Một Ngày Để Sống  
moi Phổ Môn Thị Hiện  
moiTâm Chứa Pháp Lành  
moi "Thầy" Rất Bình Thường   
 Hộ Trì   
 Nhân Duyên Cha Mẹ Với Con Cái  
 Sống Đời Tu Đạo   
 Bình An   
 Người Khó Tiếp Nhận  (vấn đáp) 
 Bảy Loại Vợ 1    ,  2         
 Thời Gian Không Thể Nắm Bắt (vấn đáp)
 4 Điều Không Thể  
 Năm Cách Báo Ơn Cha Mẹ   
 Tài Khoản Công Đức   

Bồ Tát Tại Gia  1  2   3  , 4 ,  5 ,  6  , 7  ,  8  ,  9  , 10  , 11  ,  12 , 13  , 14  ,  15  , 16 , 17 ,  18  , 19 , 20 ,  21 , 22 ,  23 24  , 25  ,  26  ,  27  ,  28  , 29  , 30  , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47  , 48 ,  49 ,  50 ,  51  ,  52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 ,  78 , 79 ,  80 ,  81  , 82  , 83 , 84 , 85 , 86  , 87  , 88 , 89  , 90 , 91 . 92 , 93 ,  94 (hết)