moi Phát Triển Căn Lành  
moi Điều Chỉnh Cuộc Sống  
moi Tu Tập   
moi Hảo Tâm Xuất Gia   
moi Sự Thành Tựu Của Các Duyên (vấn đáp)  
moi Duy Ngã Độc Tôn
moi Viên Âm   
moi Sự Hành Trì Hằng Ngày   
moi Biết Khổ Thì Giảm Khổ    
 Trí Biết Thế Gian 1 , 2      
 Thân Tại Gia Tâm Xuất Gia   
 Biến Dịch Vô Thường   
 Tái Sinh    
 Chân Nhân 1   ,  2    
 Khó Thay Sống Đời Lành   
 Niệm Niệm Tương Tục     
 Tám Đường Chứng Đạo (Kinh Bát Niệm) 1  ,  2    ,  3   , 4    
       
Bồ Tát Tại Gia  1  2   3  , 4 ,  5 ,  6  , 7  ,  8  ,  9  , 10  , 11  ,  12 , 13  , 14  ,  15  , 16 , 17 ,  18  , 19 , 20 ,  21 , 22 ,  23 24  , 25  ,  26  ,  27  ,  28  , 29  , 30  , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47  , 48 ,  49 ,  50 ,  51  ,  52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 ,  78 , 79 ,  80 ,  81  , 82  , 83 , 84 , 85 , 86  , 87  , 88 , 89  , 90 , (còn tiếp)