moi Viên Âm   
moi Sự Hành Trì Hằng Ngày   
moi Biết Khổ Thì Giảm Khổ    
moi Trí Biết Thế Gian 1 , 2      
moi Thân Tại Gia Tâm Xuất Gia   
moi Biến Dịch Vô Thường   
moi Tái Sinh    
moi Chân Nhân 1   ,  2    
moi Khó Thay Sống Đời Lành   
moi Niệm Niệm Tương Tục   
moi Nhị Đế Dung Thông   
moi Tám Đường Chứng Đạo (Kinh Bát Niệm) 1  ,  2    ,  3   , 4   
moi Hộ Trì Cho Nhau   
moi Đã  Về Đã Tới    
moi Người Tỏa Sáng    
moi Bổn Nghiệp Sadi  
 Tỉnh Lặng - Trong Sáng  
 Năm Pháp Định Tâm    
 Biết Lo  (vấn đáp)   
 Nhiếp Thọ   
 Như Lai Bát Tướng 1  ,  2  
 Tự Quán Tâm      

  
Bồ Tát Tại Gia  1  2   3  , 4 ,  5 ,  6  , 7  ,  8  ,  9  , 10  , 11  ,  12 , 13  , 14  ,  15  , 16 , 17 ,  18  , 19 , 20 ,  21 , 22 ,  23 24  , 25  ,  26  ,  27  ,  28  , 29  , 30  , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47  , 48 ,  49 ,  50 ,  51  ,  52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 ,  78 , 79 ,  80 ,  81  , 82  , 83 , 84 , 85 , 86  , 87  , 88 , 89  , 90 , (còn tiếp)