moi Bốn Loại Cây    
moi Ai Bị Nghiệp Chi Phối (vấn đáp)  
moi Tâm Thông - Thuyết Thông  
moi Giữ Nguồn Tâm Cho Tịnh    
moi Núi Sông là Núi Sông  (vấn đáp)  
moi Công Đức Chép Kinh  
moi Bốn Điều Phước 1  , 2   
moi Từng Bước Tu Tập  
 Phát Nguyện Hồi Hướng (vấn đáp)  
 Học Pháp Để Tu   
 Ai Có Duyên Với Mình (vấn đáp)   
 Phương Pháp Tịnh Tâm  
 Đạo Phật - Đạo Ông Bà  (vấn đáp)   
 Cực Lạc - Cực Khổ   
 Chuyển Hóa Ba Chướng Ngại  (ph47)   
 Bốn Loại Nhận Thức 
 Người Nghịch Ta Chẳng Nghịch (vấn dáp)   
 Tín Nguyện Hạnh Trong Đời Sống       

Bồ Tát Tại Gia  1  2   3  , 4 ,  5 ,  6  , 7  ,  8  ,  9  , 10  , 11  ,  12 , 13  , 14  ,  15  , 16 , 17 ,  18  , 19 , 20 ,  21 , 22 ,  23 24  , 25  ,  26  ,  27  ,  28  , 29  , 30  , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47  , 48 ,  49 ,  50 ,  51  ,  52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 ,  (còn tiếp)