moi Thần Thông Không Bằng Đạo Thông   
moi Nắm Lấy Cơ Duyên  
moi Nghiệp và Nguyện (vấn đáp)    
moi Ai Biết Mình Tâm Tịnh?      
moi Khai Thị Ngay Bây Giờ (vấn đáp)   
moi Phước Nghiệp    
moi Giải Oan Cứu Khổ  
 Pháp Hoa Bảy Dụ   
 Người Tại Gia An Lạc  
 "Lửa" Của Người Tu   
 Thâm Hiểu Chúng Sinh 1  , 2   
 Xá Tội Vong Nhân  
 Phát Tâm Học Đạo  
 Tưởng Niệm 2 Người Mẹ  
 Buông    
 Trú Nơi Trong Mát   

Bồ Tát Tại Gia  1  2   3  , 4 ,  5 ,  6  , 7  ,  8  ,  9  , 10  , 11  ,  12 , 13  , 14  ,  15  , 16 , 17 ,  18  , 19 , 20 ,  21 , 22 ,  23 24  , 25  ,  26  ,  27  ,  28  , 29  , 30  , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47  , 48 ,  49 ,  50 ,  51  , (còn tiếp)