moi Cái Gai 1  ,
moi Làm Đẹp Quốc Độ Của Mình   
moi Thần Thông Không Bằng Đạo Thông   
moi Nắm Lấy Cơ Duyên  
moi Nghiệp và Nguyện (vấn đáp)    
moi Ai Biết Mình Tâm Tịnh?      
moi Khai Thị Ngay Bây Giờ (vấn đáp)   
 Phước Nghiệp    
 Giải Oan Cứu Khổ  
 Pháp Hoa Bảy Dụ   
 Người Tại Gia An Lạc  
 "Lửa" Của Người Tu   
 Thâm Hiểu Chúng Sinh 1  , 2   
 Xá Tội Vong Nhân  
 Phát Tâm Học Đạo  
 Tưởng Niệm 2 Người Mẹ    

Bồ Tát Tại Gia  1  2   3  , 4 ,  5 ,  6  , 7  ,  8  ,  9  , 10  , 11  ,  12 , 13  , 14  ,  15  , 16 , 17 ,  18  , 19 , 20 ,  21 , 22 ,  23 24  , 25  ,  26  ,  27  ,  28  , 29  , 30  , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47  , 48 ,  49 ,  50 ,  51  , (còn tiếp)