Hình Ảnh Sinh Hoạt …

Hình ảnh sinh hoạt  trong tuần lễ Phật Ngọc và khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ 8 (25/7 – 10/8/2010) ở Tu Viện Tây Thiên